Nhân viên làm phòng

Cập nhật: 10-02-2019 - Lượt xem: 131

- Lương: 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ

- Kinh nghiệm: 01 năm

- Trình độ: Tốt nghiệp phổ thông

- Khu vực: Thành Phố Phan Thiết

- Số lượng tuyển dụng: 1

- Hình thức làm việc: Toàn thời gian

- Ngành nghề: Du Lịch - Resort

Mô tả công việc

-          Ñaûm ñöông traùch nhieäm khu vöïc phòng được phân công.

-          Baûo ñaûm ñuû löôïng phoøng saïch ñeå baùn cho khaùch.

-          Ñaûm traùch veà minibar trong phoøng khaùch.

-          Chòu traùch nhieäm veà caùc moùn ñoà cuûa khaùch boû queân.

-          Coù traùch nhieäm keát hôïp vôùi boä phaän baûo veä trong vaán ñeà phoøng choáng chaùy.

-          Chuaån bò ñaày ñuû caùc loaïi khaên . vaûi , duïng cuï vaø hoaù chaát .

-          Nhaän chìa khoaù phòng vaø giao laïi ñuùng giôø.

-          Dọn dẹp lau chùi taát caû caùc khu vöïc haønh lang .

-          Kieåm tra taát caû tình traïng phoøng troáng .

-          Veä sinh taát caû phoøng khaùch ñang ôû .

-          Ghi chuù thôøi gian khi keát thuùc moãi phoøng khaùch .

-          Ghi chuù thôøi gian vaøo vaø ra khoûi phoøng khi môû cho baûo trì söûa chöõa .

-          Thoâng baùo kòp thôøi cho baûo trì khi coù söï coá .

-          Thöïc hieän caùc qui ñònh cô baûn cuûa boä phaän .

-          Saép xeáp ngaên naép cho caùc xe trolleys tröôùc khi böôùc vaøo ca vaø sau khi keát thuùc  ca laøm vieäc

-          Kieåm tra laïi taát caû tình traïng phoøng khaùch khi keát thuùc ca.

-          Kieåm tra laïi vaø laøm baùo caùo soá löôïng phoøng laøm ñöôïc trong ngaøy vaø baùo caùo tình traïng phoøng cuoái ngaøy.

-          Kyù vaø ghi thôøi gian tröôùc khi laøm vaø sau khi keát thuùc trong ca .

-          Hôïp taùc laøm vieäc theo höôùng an toaøn, veä sinh vaø hoaø thuaän .

-          Tham gia ñaày ñuû caùc khoaù huaán luyeän cuûa boä phaän vaø cuûa khaùch saïn  .

-          Thöïc hieän baát cöù nhieäm vuï naøo khaùc trong boä phaän maø coù theå ñöôïc yeâu caàu töø thôøi gian naøy sang thôøi gian khaùc  .

-          Cung caáp vaø naém baét ñaày ñuû caùc thoâng tin cuûa khaùch saïn vaø cuûa boä phaän .

-          .Kieåm tra kỹ các dụng cụ vệ sinh haøng ngaøy.

-          Baùo caùo kòp thôøi cho baûo trì khi coù vaán ñeà

-          Taát caû nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán phoøng khaùch caàn phaûi baùo cho ngöôøi giaùm saùt

-          Ñaûm baûo taát caû caùc phoøng khaùch ñang ôû vaø caùc phoøng khaùch chuaån bò ñeán luoân trong tình traïng saün saøng phuïc vuï .

-          Phaûi bieát tieát kieäm caùc chi phí cho boä phaän ( nöôùc , ñieän , hoaù chaát ..)

-          Baùo caùo kòp thôøi cho ngöôøi giaùm saùt neáu khoâng giaûi quyeát ñöôïc moät vaøi vaán ñeà.

-          Töï ñaùnh giaù veà thaønh quaû laøm vieäc moät laàn trong moät naêm .

-          Söï quan taâm ñoái vôùi nhöõng ñoàng nghieäp môùi (thaân thieän, vui veû vaø gaàn guõi)

-          Ñaûm baûo raèng caùc khoaù huaán luyeän ñöôïc áp dụng theo chöông trình huaán luyeän.

-          Baûo ñaûm coù moái quan heä toát vôùi caùc boä phaän khaùc.

-          Baûo ñaûm taùc phong goïn gaøng, töôm taát , saïch s

-          Theå hieän traùch nhieäm tuaân thuû chính saùch luaät moâi tröôøng vaø khoâng nghieän ngaäp ( ma tuùy, röôïu,…) bình ñaúng giôùi tính, an toøan söùc khoûe ngheà nghieäp

-          Tuaân thuû nhöõng höôùng daãn cuûa công ty, bao goàm nhöõng quy trình, phöông phaùp an toøan trong coâng vieäc, ñaøo taïo

-          Baùo caùo taát caû caùc tình traïng nguy hieåm coù theå xaûy ra

Yêu cầu công việc

Đã có kinh nghiệm làm phòng Khách sạn 3 sao trở lên

Quyền Lợi

Đầy đủ Quyền lợi theo luật lao động

Có tiền thưởng PPV hàng tháng (4%)

Có phụ cấp xăng xe hàng tháng

Hạn nộp: 28/02/2019

Thông tin liên hệ

Người liên hệ: Đặng Anh Đức

Điện thoại: 02522481888

Ca Ty Muine Resort

Số 06 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận
Email: hrm@catymuineresort.com - Điện thoại: 02522481888 - Website: www.catymuineresort.com

Việc Làm tương tự

Nhân viên Hồ bơi
Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (Seahorse Resort & Spa)
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
FULL MOON BEACH RESORT
Nhân viên Bảo trì Mộc
Ca Ty Muine Resort