Hành Chính Nhân Sự


Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
Chăm Sóc Khách Hàng
Công ty Ngôi Nhà Điện Tử