Kế Toán - Kiểm Toán


KẾ TOÁN TRƯỞNG(Biết tiếng Anh giao tiếp)
Công ty CP VIệt Hàn- Aroma Beach Resort & Spa
Thống kê kho
Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hồng Phú
Nhân viên Kiểm kê
Chi nhánh Công Ty TNHH TM&SX Quản Trung
Kế Toán Tổng Hợp
Công ty TNHH Thủy Hải Sản Hai Wang