Phiên Dịch - Ngoại Ngữ


Phiên dịch tiếng Hàn
Công ty CP VIệt Hàn- Aroma Beach Resort & Spa
Thư ký
Doosan Heavy Industries & Construction
Trợ Lý Dịch Thuật Tiếng Nhật
Công ty TNHH Thủy Hải Sản Hai Wang